27. 6. 2019  8:03 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_PROJ-MA2 - Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvo (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_PROJ-MA2
Názov predmetu: Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné kontrola seminárnej práce,
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Základné poznatky o riadení projektov v oblasti investičného procesu. Návrh, príprava projektu, zdroje financovania projektu, efektívnosť vynaložených prostriedkov. Výber dodávateľa, zmluvné zabezpečenie a realizácia projektu. Uvedenie projektu do užívania.
 
Stručná osnova predmetu:
Projekty a projektové riadenie. Implementácia projektového riadenia. Vzťah projektový manažment a investičný proces.
Prostredie projektu, životný cyklus projektov. Predmet, vecná štruktúra projektu.
Účastníci projektu. Úlohy projektového manažéra. Investorská, inžinierska a dodávateľská činnosť. Projektová činnosť. Povoľovanie stavieb.
Organizácia projektu. Dodávateľské systémy, zmluvné zabezpečenie projektu.
Náklady a financovanie projektu. Zdroje financovanie investičných projektov. Efektívnosť investícií.
Hodnotenie projektov. Ciele a kritériá úspešnosti projektu. Riadenie rizika. Kontrola projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.
PETRÁKOVÁ, Z. -- KOL. Riadenie projektov: ( projektový manažment ). Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 179 s. ISBN 978-80-227-2593-4.
KALINOVÁ, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- PÚCHOVSKÝ, B. Projektmanažment: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 89 s. ISBN 80-227-1736-3.
PETRÁKOVÁ, Z. Projektmanažment, Riadenie stavebných projektov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 134 s. ISBN 978-80-227-3437-0.
SCHÖFFEL, J. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- ONDREJIČKOVÁ, S. -- FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ONDREJIČKA, V. -- KEMPER, R. -- NIGG, P. -- KAŠČÁKOVÁ, R. -- JAŠŠO, M. -- TÓTH, A. Participatívne plánovanie na úrovni samospráv. Bratislava: Road/Spectra centrum excelencie STU, 2014. 113 s. ISBN 978-80-88999-48-5.

Odporúčaná:
BETÁKOVÁ, J. – ONDREJIČKA, V. – OTRUBČÁK, P. – SEDLÁČEK, M. - Praktikum projektového manažmentu, Trenčín : TnUAD, 2012. 90 s. CD ROM. ÖÖISBN 978-80-8075-569-0

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúci: Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD., Ing. Vladimír Ondrejička, PhD., Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 233

ABCDEFX
73,4 %22,3 %2,6 %0,9 %0,4 %0,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: