18. 6. 2019  4:43 Vratislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_PROF-KOM - Profesijná komunikácia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_PROF-KOM
Názov predmetu: Profesijná komunikácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované seminárne zadanie, podľa metodiky. Hodnotenie bude na báze 100 bodov a na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)


 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť východiskovú mieru poznatkov o komunikácii v spoločnosti a zvlášť v rámci profesijnej komunity a pripraviť odbornú prezentáciu podľa platných princípov.
 
Stručná osnova predmetu:
Teória, princípy a etika sociálnej komunikácie v rámci profesijnej komunity. Predpoklady správnej komunikácie -- medzinárodná terminológia, jednoznačnosť pojmov. Informovanie verejnosti v procese plánovania -- metódy a prístupy. Spôsoby prezentácie - professional and academic presentation, rozvoj schopností jazyka. Team building a sociálne siete. CV_spatial planner, referencie a odporúčanie
Seminár: pripraviť odbornú prezentáciu príspevku na vybranú tému a vlastné CV ako priestorový plánovač.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GEPPERT, A. -- PETRÍKOVÁ, D. Vzdelávanie odborníkov schopných reagovať na výzvy, ktoré so sebou prináša budovanie otvorenej Európy a občianska participácia, v oblasti územného/priestorového plánovania. In Riadenie a občiansky názor: Determinanty konkurencieschopnosti regiónov: 9.konferencia o franc.-slov. spolupráci, Žilina, 5.-6. jún 2008. Nitra : Enigma, 2009, s. 77--92. ISBN 978-80-89132-79-9.
PETRÍKOVÁ, D. Priestorové plánovanie, etika a náboženstvo II, Planning, Ethics and Religion II. Bratislava: ROAD, 2002. 229 s. ISBN 80-88999-16-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 217

ABCDEFX
66,8 %24,9 %7,8 %0,5 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: