19. 6. 2019  3:54 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DIZ-OBH - Dizertačná práca / Obhajoba dizertačnej práce (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DIZ-OBH
Názov predmetu: Dizertačná práca / Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: odvetvové a prierezové ekonomiky - doktorandský (povinný), 5. rok
priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
N/A
 
Výsledky vzdelávania:
Študent obhajuje dizertačnú prácu pred komsiou pre štátne skúšky.
 
Stručná osnova predmetu:
Priebeh podľa Vysokoškolského zákona
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
individuálne zadaná

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: