25. 6. 2019  19:36 Tadeáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_P-IV - Dizertačný projekt - PP IV (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DP_P-IV
Názov predmetu: Dizertačný projekt - PP IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 2. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola rozpracovanosti
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce so zameraním na formulovanie teoretického konceptu práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce vo vzťahu k jednotlivým fázam spracovania dizertačnej práce
- zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry;
- vytýčenie cieľa a metód výskumu;
- vlastná realizácia výskumu a spracovanie jeho výsledkov
- popis postupu a dosiahnutých výsledkov;
- diskusiu o ich využití vo vedeckom poznaní, ďalšom výskume alebo praxi;
- vyhodnotenie dosiahnutia cieľov a závery.
Vo IV. fáze ide najmä o diskusiu o platnosti a možnostiach využitia výsledkov práce dosiahnutia cieľov a závery.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.
FINKA, M. Analýza súčasného stavu vedeckovýskumného priestoru strednej a juhovýchodnej Európy v oblasti priestorového rozvoja a jeho rozvojových trendov: Development Trajectories in the Common Central and south-Eastern European Research space in the field of spatial Development. ALFA: Urbanistické listy, 8. s. 8--14. ISSN 1135-2679.
FINKA, M. -- KOZOVÁ, M. Európska krajina-jej ochrana, plánovanie a manažment: Editoriál. Životné prostredie, 38. s. 113. ISSN 0044-4863.
FINKA, M. Európska perspektíva priestorového rozvoja. In FINKA, M. -- BELČÁKOVÁ, I. Miestny rozvoj a skúsenosti EÚ: konferencie Košice 18.máj, Nitra 15. jún, Banská Bystrica 7.september 2004..
FINKA, M. -- ZÁHUMENSKÁ, M. Landscape ecology, spatial development of the society and planning 5.1. In FINKA, M. Landscape Ecology in Slovakia Development, Current State, and Perspectives: The IALE World Conrress 8-12 July 2007 Wageningen, Netherlands. Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Rebublic, 2007, s. 280--284. ISBN 978-80-969801-0-9.
FINKA, M. New Concept of Education in Territorial Development in Slovakia. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 20 s. ISBN 978-80-227-2913-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: