27. 6. 2019  14:34 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_VSPP - Vybrané state z priestorového plánovania (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_VSPP
Názov predmetu: Vybrané state z priestorového plánovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia konceptu riešenia,
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaliť a rozšíriť znalosti doktoranda v oblasti praktickej aplikácie teoretických poznatkov z problematiky základnej teórie a metodológie priestorového plánovania na plánovanie sídla, regiónu, krajiny, regenerácie a revitalizácie priestoru.
 
Stručná osnova predmetu:
 Synergetika v urbanizme, krajinnom a priestorovom plánovaní
 Územný manažment a marketing v priestorovom plánovaní
 Bývanie, sociálny aspekt priestorového plánovania, bezbariérovosť
 Sociálno-ekologické aspekty v priestorovom plánovaní
 Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom
 Kontaktové zóny krajiny a sídla
 Aktuálne trendy v krajinnom plánovaní
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. a kol. Mestský park v Piešťanoch. Podmienky základnej ochrany pamiatky. Piešťany: PN Print, s.r.o., 2010. 132 s. ISBN 978-80-89155-13-2.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In: KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava: Katedra krajinnej ekológie, UK v Bratislave, 1. vydanie, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0. Bratislava: Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.
GAŽOVÁ, D. -- SUPUKA, J. Kontaktné zóny medzi sídlom a krajinou. In SUPUKA, J. -- FERIANCOVÁ, Ľ. -- A KOL. Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhrady. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008, s. 143--165. ISBN 978-80-552-0067-5.
GAŽOVÁ, D. Restoration and conservation of historic parks in new social and economical period. In SUPUKA, J. -- BIHUŇOVÁ, M. Settlement - Park - Landscape V.: Revitalisation of green urban open spaces with consideration to changing environment. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, s. 206--216. ISBN 978-80-552-0540-3.
GAŽOVÁ, D. Aktuálne otázky tvoby prírodného prostredia sídla. ALFA, s. 35--41. ISSN 1135-2679.
GAŽOVÁ, D. Dynamika premien prírodných priestorov v štruktúre sídla. In GAŽOVÁ, D. Proces premien prírodných priestorov v štruktúre sídla: vedecký seminár 19.-20.10.2000, Gabčíkovo. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2001, s. 21--31. ISBN 80-227-1477-1.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske kontexty tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. Urbanita, 23. s. 8--13. ISSN 0139-5912.
GAŽOVÁ, D. Voda vo verejnom mestskom priestore. Urbanita, 25. s. 14--17. ISSN 0139-5912.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: