19. 6. 2019  9:38 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_E-IV - Dizertačný projekt - OPE IV (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DP_E-IV
Názov predmetu: Dizertačný projekt - OPE IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia4 hod. týždenne / 4 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: odvetvové a prierezové ekonomiky - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je uskutočnenie vlastného výskumu zameraného na dosiahnutie cieľov doktorandskej práce
 
Stručná osnova predmetu:
Priprava dizertačného projektu, ktorý obsahuje priebeh a výsledky vlastného výskumu doktoranda v rozsahu 20-30 strán textu
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: