Jul 18, 2019   9:56 p.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus D_DP_P-I - Dizertačný projekt - PP I (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DP_P-I
Názov predmetu: Dizertačný projekt - PP I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 1. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola rozpracovanosti,
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce so zameraním na rešeržnú prácu, definovanie cieľov, hypotéz a metodiky práce
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce vo vzťahu k jednotlivým fázam spracovania dizertačnej práce
- zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry;
- vytýčenie cieľa a metód výskumu;
- vlastná realizácia výskumu a spracovanie jeho výsledkov
- popis postupu a dosiahnutých výsledkov;
- diskusiu o ich využití vo vedeckom poznaní, ďalšom výskume alebo praxi;
- vyhodnotenie dosiahnutia cieľov a závery.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Nové perspektívy sídelnej zelene: + titulná fotografia (4.strana obálky). Životné prostredie, s. 199--202. ISSN 0044-4863.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (skúšajúci)
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Type of output: