27. 6. 2019  12:13 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_EKIN - Ekonomická informatika (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_EKIN
Názov predmetu: Ekonomická informatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zvládnuť aplikáciu technických a programových prostriedkov informatiky pri modelovaní, simulácii a riešení zložitých ekonomických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Semináre:
Matematické modelovanie a počítačová simulácia
Riešenie stochastických modelov
Modelovanie ekonomických systémov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TOMAN, P. -- POUR, J. -- GÁLA, L. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: