12. 8. 2020  18:07 Darina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_EO - Ekonomika odvetvia (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: D_EO
Názov predmetu:
Ekonomika odvetvia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné seminárne práce,
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti z teórie ekonomiky príslušného odvetvia a praktickú schopnosť využívať tieto poznatky pri riešení problémov pri výskume zákonitostí riadenia podnikov a projektov v príslušnom odvetví.
 
Stručná osnova predmetu:
• Ekonomika SR a jej postavenie v rámci Európskej únie. Konkurenčná schopnosť ekonomiky a jej ukazovatele.
• Vplyv inovácií na výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky. Štruktúra ekonomiky SR, jej vývoj a štrukturálne zmeny.
• Charakteristika odvetvia a jeho vývoj. Postavenie odvetvia v štruktúre ekonomiky
• Vplyv odvetvia na ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Úloha štátu pri rozvoji odvetvia
• Informatizácia spoločnosti a eGovernment. Podnikanie firiem
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TRÁVNIK, I. Riadenie hodnoty stavebného diela. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 207 s. ISBN 80-227-1084-9.
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.
PETRÁKOVÁ, Z. -- KOL. Riadenie projektov: ( projektový manažment ). Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 179 s. ISBN 978-80-227-2593-4.
Economics and management. Ekonomika ir vadyba. zv. 16. ISSN 1822-6515.
MALCOLM, G. Economics of development. New York : W.W.Norton & Company, 1987. 623 s. ISBN 0-393-95548-6.
Ekonomika a informatika. zv. 8, č. 2. ISSN 1336-3514.
KALINOVA, G. -- ELLINGEROVÁ, H. Ekonomika stavebného diela. Bratislava: STU v Bratislave 2010, 2010. ISBN 978-80-227-3362-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha : Grada, 2010. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil:
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: