24. 6. 2019  21:18 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_EKOPO - Ekonomika podniku (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_EKOPO
Názov predmetu: Ekonomika podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet v širšom zábere podáva študentovi informácie o podniku, podnikaní, so vzťahmi a súvislosťami v podniku, riadení podnikateľských aktivít, špecifikách podnikov v jednotlivých odboroch hospodárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
• Trhové prostredie a tovarová výmena, obsah a podstata riadenia podniku. Základné princípy riadenia..
•Podnikanie, podnik, druhy podnikov a výber právnej formy podnikania
•Riadiace systemy v podniku
•Marketingové prostredie. Marketingový mix a jeho nástroje
•Zdroje podniku, pracovná sila, majetok podniku.
•Proces rozhodovania v podniku.
•Majetok podniku. Náklady v podniku.
•Výnosy podniku a hospodársky výsledok.
•Možnosti rozvoja podniku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TRÁVNIK, I. -- BOLLOVÁ, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- PÚCHOVSKÝ, B. -- CHODASOVÁ, Z. Ekonomika a riadenie stavebného podniku: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.7. 2006.
TRÁVNIK, I. -- CHODASOVÁ, Z. -- ROMANCOVÁ, I. -- PETRÁKOVÁ, Z. Ekonomika stavebného podnikania. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2003. ISBN 80-227-1895-5.
ZAJKO, M. -- CHAJDIAK, J. -- FABOVÁ, Ľ. -- MIŠOTA, B. -- ARBE, T. -- ĎURECHOVÁ, M. -- BRIGHTON, D. Inovácie: riadenie, hodnotenie, podpora, financovanie a transfer. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 179 s. ISBN 978-80-85659-65-8.
PETRÁKOVÁ, Z. -- CHODASOVÁ, Z. -- KOL. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 193 s. ISBN 978-80-227-2582-8.
ZAJKO, M. -- CHODASOVÁ, Z. -- JEMALA, Ľ. -- MATERÁK, M. Riadenie malých a stredných podnikov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 273 s. ISBN 978-80-227-3344-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: