20. 7. 2019  15:38 Iľja
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D_INTER-DA - Interdisciplinárne aspekty (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_INTER-DA
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované seminárne zadanie, podľa metodiky. Hodnotenie bude na báze 100 bodov a na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonaliť a rozšíriť znalosti doktoranda a jeho schopnosti v oblasti praktickej aplikácie teoretických poznatkov z problematiky rôznych pre priestorové plánovanie participujúcich alebo hraničných vedeckých disciplín pri riešení problémov v rôznych dimenziách priestorového plánovania (sídla, regiónu, krajiny)
 
Stručná osnova predmetu:
Metavedné a vedné východiská priestorovo-plánovacej činnosti
Právne vedy, legislatívne aspekty v priestorovom plánovaní
Ekonomické vedy, manažment a manažérske zručnosti v priestorovom plánovaní
Prírodné a osobitne environmentálne vedy a európska politika v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a dokumenty platné pre priestorové plánovanie
Sociálne vedy a teórie, poznatky zo sociológie, psychológie a demografie a ich využitie v priestorovom plánovaní
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÍKOVÁ, D. -- ZÚBKOVÁ, M. Browntrans project-economic and management aspects of sustainable urban regeneration. In GOLEJ, J. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013: Book of abstracts. International Scientific Conference on Real Estate, Management, Technology Innovations and Education, Bratislava, Slovakia, 9th - 10th May, 2013. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2013, s. 61. ISBN 978-80-227-3931-3.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Dosahovanie sociálnej rovnosti efektívnou politikou a nástrojmi priestorového plánovania. In Priestorové plánovanie, etika a náboženstvo II.Planning, ethics, and religion II. Bratislava : Spectra Centrum Excelencie STU, 2002, s. 83--96. ISBN 80-88999-16-2.
PETRÍKOVÁ, D. Social and cultural aspects of brownfield redevelopment. Terra Spectra STU. Planning Studies, 3. s. 57--58.
PETRÍKOVÁ, D. Sociálna participácia ako nástroj usmerňovania rozvoja sídla: (príklad projektu Ecocity Trnava). In Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch: 6. medzinárodné vedecké sympózium, Bratislava, 22.9.-23.9.2005. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005, s. 308--311. ISBN 80-227-2276-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: