26. 6. 2019  10:09 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_MARKM - Marketingový manažment (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_MARKM
Názov predmetu: Marketingový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárne práce
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné znalosti a pochopiť princípy moderného holistického marketingu a integrovaného marketingového manažmentu s využitím IKT technológií. Vedieť analyzovať a syntetizovať podnikateľské situácie v lokálnom i globálnom trhovom zábere. Vedieť formulovať a riešiť zložité, komplexné marketingové problémy a pretrénovať si moderné marketingové postupy.
 
Stručná osnova predmetu:
• Podstata strategického riadenia firmy a marektingovej filozofie podnikania. Spôsoby zvládnutia podnikateľského rizika.
• Výskum trhu a okolie podniku. Zdroje údajov a spôsoby ich získavania.
• Výskum podniku. Zdroje podniku. Význam členenia zdrojov pre marketing.
• Podnikateľské stratégie (stratégia smerovania podniku, stratégie rozvoja podniku a stratégia sútaže podniku s konkurenciou).
• Identifikácia, ciele a druhy/typy marketingu v systéme manažmentu vedomostnej spoločnosti, resp. moderného podniku. Holistická dimenzia marketingu. Trendy, ekonomicko-spoločenský význam marketingu v SR/EÚ.
• Personálny a poznatkový marketing v generálnej stratégii učiacej sa organizácie (firmy, podniku). Príklady. SWOT analýzy, tvorba BCG matice. Súvzťažnosti na stratégiu a podnikateľský plán. Odporúčaný obsah podnikateľského plánu.
• Marketingové prostredie, trhy, trhové segmenty. Klasifikácia trhov a globalizácia. Marketingový mix. Marketingové manažérske funkcie (subprocesy). Marketingové stratégie, biznis plány a akčné plány v podnikateľskej praxi, informačné systémy a využitie IKT/internetu v rámci e-biznisu.
• Tvorba trhovej pozície podniku. Cieľoví zákazníci a manažment zákazníka -- väzby medzi MIS a CRM systémom. Produkt, jeho životný a inovačný cyklus, výskum, vývoj a väzby na predaj.
• Cena a tvorba cenových stratégií. E-komunikačný mix, marketingové komunikovanie, nástroje reklamy, propagácie, e-podpora predaja, public relations.
• Distribúcia, distribučné, logistické a predajné procesy, e-commerce. Finančný marketing -- základné nástroje, metódy, techniky/technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
KITA, J. Marketing. Bratislava : Iura Edition, 2002. 411 s. ISBN 80-89047-23-8.
KITA, J. Marketing. Bratislava : Iura Edition, 2000. 363 s. ISBN 80-88715-70-9.
JEMALA, Ľ. Podnikateľský manažment a marketing. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 312 s. ISBN 978-80-227-2860-7.
STUCHLÍK, P. -- DVOŘÁČEK, M. Marketing na internetu. Praha : Grada Publishing, 2000. 247 s. ISBN 80-7169-957-8.
TONDR, L. Podnikáme s Internetem: od připojení přes vytvoření internetové prezentace po provozování online obchodu. Praha : Computer Press, 2002. 102 s. ISBN 80-7226-729-9.
HLAVENKA, J. Internetový marketing: Praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití internetu v marketingu. Praha : Computer Press, 2001. 157 s. ISBN 80-7226-498-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: