17. 6. 2019  11:10 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_MIKRO - Mikroekonómia (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_MIKRO
Názov predmetu: Mikroekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
spracovanie seminárnej práce na zvolenú tému z oblasti mikroekonómie a parciálne súvisiacej s témou dizertačnej práce a následne jej prezentácia
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa znalosti z teórie mikroekonómie a praktickú schopnosť využívať tieto poznatky pri riešení problémov pri výskume zákonitostí riadenia podnikov a projektov v odvetví stavebníctva.
 
Stručná osnova predmetu:
• Teoretické a metodologické východiská mikroekonómie.
• Elasticita dopytu a ponuky -- jej meranie a význam skúmania elasticity pre rozhodovanie podnikateľa.
• Teória dopytu. Kardinalistická a ordinalistická verzia užitočnosti. Rovnováha spotrebiteľa..
• Základné východiská neoklasickej tórie firmy.
• Dokonalá konkurencia. Rovnováha firmy v podmienkach dokonalej konkurencie.
• Teória výrobných faktorov. Výrobná funkcia. Izokvanty a izokosty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ETNER, F. Mikroekonómia. Bratislava : Elita, 1993. 443 s. ISBN 80-85323-17-6.
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonómia. Bratislava : Elita, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X.
FENDEKOVÁ, E. -- STRIEŠKA, J. Mikroekonómia. Bratislava : Ekonóm, 2000. 252 s. ISBN 80-225-1328-8.
HOLKOVÁ, V. Mikroekonómia. Bratislava : Sprint, 2007. 320 s. ISBN 978-80-89085-73-6.
LISÝ, J. Ekonómia v novej ekonomike. 2005.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: