17. 6. 2019  9:10 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_TMPP - Teória a metodológia priestorového plánovania (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_TMPP
Názov predmetu: Teória a metodológia priestorového plánovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 1. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
hodnotenie spracovaných rešeršov literatúry
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie vedomostí z teórie a metodológie priestorového plánovania ako východiska pre vlastný špecifický výskum v rámci spracovania dizertačnej práce
 
Stručná osnova predmetu:
1. Metavedné aspekty priestorového plánovania
2. Teória priestorového plánovania a urbanizmu
3. Metodológia vedeckej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk alebo nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: