27. 6. 2019  12:41 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_TMVP-PP - Teória a metodológia vedeckej práce v priestorovom plánovaní (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_TMVP-PP
Názov predmetu: Teória a metodológia vedeckej práce v priestorovom plánovaní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinný), 1. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na seminároch vrátane spracovania seminárnej práce
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je priblížiť doktorantom základné metódy interdisciplinárneho výskumu. Cyklus pozostáva z troch častí: (i) seminárov na tému metodológia interdisciplinárneho výskumu a (ii) písomného projektu - metodológie štúdie/DP s využitím poznatkov z predmetu a dištančného poradenstva a (iii) písania vedeckého článku. Súčasťou predmetu je aj samoštúdium pôvodnej vedeckej literatúry poskytovanej jednotlivými prednášateľmi vopred Po úspešnom absolvovaní budú študenti schopní chápať komplexnosť a nutnosť využívania interdisciplinárneho výskumu, teoretické a praktické výzvy konceptov a metód. Nosné je najmä pluralitné chápanie existujúcich metód a ich vhodná kombinácia. Výuka počíta s využitím prípadových štúdií, pariticipatívnych hier, štatistických metód, ekonomických experimentov, ilustrácií, brainstormingu a iné.

 
Stručná osnova predmetu:
1. Metodologický pluralizmus v interdisciplinárnom výskume (Methodological pluralism in interdisciplinary research)
2. Prípadové štúdie ako zdroj empirických dôkazov (Case studies to produce empirical evidence)
3. Od dôkazov k meta–analýze (From evidence to meta-analyses)
4. Štatistické metódy a výberové zisťovania v interdisicplinárnom výskume (Statistical methods)
5. Participatívne metódy (Participatory methods)
6. Experimentálne prístupy-behaviorálne štúdie kolektívneho správania (Experimental approaches: behavioral studies of collective actions)
7. . Úvod do Agend Based modeling
8. Metódy a techniky geomatiky v priestorovom plánovaní
9. Stratégia a technika písania vedeckého článku v impaktovom časopise
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk alebo nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
90,0 %10,0 %
Vyučujúci: Mgr. Viera Baštáková (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Veronika Gežík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Alfréd Kaiser, PhD. (cvičiaci)
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Špaček (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 7. 2018
Schválil: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 26. 07. 2018.

Typ výstupu: