27. 6. 2019  4:52 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_VPAKT-1 - Vedecká práca I (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_VPAKT-1
Názov predmetu: Vedecká práca I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna vedecká práca dokumentovaná publikačnými výsledkami
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť, aby doktorandi publikovali výsledky svojho výskumu vo vedeckých publikáciách.
 
Stručná osnova predmetu:
Ide o veľmi individuálne aktivity, ktoré sa viažu k téme doktorandskej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
individuálna

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 89

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 6. 2018
Schválil: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: