18. 6. 2019  1:40 Vratislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PJ-PP1 - Projekt priestorového plánovania I (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PJ-PP1
Názov predmetu: Projekt priestorového plánovania I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie7 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Strategické plánovanie I (B_STRPLAN1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- účasť : povinná, spojená s konzultáciami + absolvovanie všetkých kontrôl rozpracovanosti s odovzdaním projektu prostredníctvom AIS najneskôr 3 dni pred termínom kontroly rozpracovanosti a následným hodnotením vyhovel, min. 2 konzultácie so špecialistami podľa návrhu PRO a prezentácia kompl. projektu vrátane obhajoby
- obsahové a formálne požiadavky : určené zadaním a pokynom k odovzdávaniu projektu
Študent nevyhovie v absolvovaní predmetu ak :
- nesplní podmienky vrátane účasti na predmete - neúčasť neospravedlnená do 7 dní sa považuje za neospravedlnenú
- má neospravedlnenú neúčasť
- jeho príprava je neuspokojivá
- nevyhovie na kontrole rozpracovanosti
- neodovzdá projekt v určenom termíne alebo nesplní formálne a obsahové požiadavky určené zadaním
- neobháji projekt pred komisiou resp. sa nezúčastní bez ospravedlnenia obhajoby - náhradný termín obhajoby určí vedúci ústavu
Ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba, kritérium úspešnosti = min. 56 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť profil absolventa v oblasti praktickej aplikácie teoretických znalostí z problematiky základnej metodológie inventarizačných a analytických prác a tvorby strategického rozvojového dokumentu obce vidieckeho typu (dokument hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja).
Získať praktické zručnosti a schopnosti vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní strategických cieľov a ich operacionalizácie z hľadiska udržateľného rozvoja územia a následného zapracovania v dokumentoch priestorového plánovania na zonálnej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie projektu
Program rozvoja obce -
Analytické východiská
Rozvojová stratégia
Finančný plán
Zabezpečenie realizácie
Záver, Použité zdroje, Prílohy
Kompletizácia dokumentu
Prezentácia kompl. práce
Odovzdanie a obhajoba projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie: Spatial development and planning in european integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 509 strany. ISBN 80-88999-02-2.
JAMEČNÝ, Ľ. Systémové súvislosti priestorovo relevantných plánovacích činností. 2005. 4 s.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- SWEIGERT, M. Priestorové plánovanie. Bratislava : Road, 2011. 240 s. ISBN 978-80-88999-39-3.
KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 276 strany. ISBN 978-80-227-3354-0.
FINKA, M. -- JAMEČNÝ, Ľ. Priestorové plánovanie v Slovenskej republike - reflexia súčasného vývoja a perspektív. In Systém plánovania v územných subjektoch na Slovensku : Zborník z konferencie "Strategické plánovanie v obciach a jeho popstavenie v systéme plánovania v územných subjektoch na Slovensku " 21.11.2007, Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007, s. 58--88. ISBN 978-80-89197-74-3.
Systém plánovania v územných subjektoch na Slovensku : Zborník z konferencie "Strategické plánovanie v obciach a jeho popstavenie v systéme plánovania v územných subjektoch na Slovensku " 21.11.2007, Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-89197-74-3.
DOBRUCKÁ, L. -- COPLÁK, J. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- LADZIANSKA, Z. Tvorba strategického rozvojového plánu obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 150 s. ISBN 978-80-89197-66-8.
DUCHOVÁ, Z. -- CHRENŠČOVÁ, V. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- MRVA, M. -- OLŠAVSKÝ, F. -- POTOČKOVÁ, L. -- BALÁŽOVIČ, Ľ. -- COPLÁK, J. -- DOBRUCKÁ, L. Strategický rozvojový plán obce. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. 280 s. ISBN 978-80-89197-77-4.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006. 354 s. ISBN 978-80-88999-31-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 203

ABCDEFX
13,3 %17,7 %23,2 %23,2 %10,3 %12,3 %
Vyučujúci: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Sandra Lamy (cvičiaci, prednášajúci)
JUDr. Peter Lazar (cvičiaci, prednášajúci)
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Lucia Petríková (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: