24. 6. 2019  21:55 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_KR-EK_1 - Krajinno plánovacie aspekty globálnej zmeny (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_KR-EK_1
Názov predmetu: Krajinno plánovacie aspekty globálnej zmeny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, priebežné zadania
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet ( kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné vedomosti o problematike globálnej zmeny (GZ), príčinách a dôsledkov. Pochopenie fyzikálnych príčin a dopadov na potravinový a energetický reťazec. GZ a základné geochemické cykly v biosfére. Vysvetlenie príčin reakcií biosféry na GZ, mitigácia a adaptácia. Nástroje sledovania GZ, postupy. Dopady GZ na funkciu a stabilitu krajiny.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Globálna zmena – zmena klímy, - fyzikálne príčiny,
2. Systémový prístup ku štúdiu ekosystémov a krajiny
3. Atmosférický systém a jeho antroprické ovplyvňovanie
4. Biometeorológia
5. Skleníkový efekt
6. Globálny cyklus uhlíka, dusíka a vody
7. Biologická podstata interakcií ekosystémov s prostredím
8. Antropický uhlík a reakcia primárných producentov
9. Uhlíkový sink biosféry
10. Stanovenie uhlíkovej bilancie biosféry
11. Metódy mitigácie a adaptácie ekosystémov na pôsobenie GZ
12. Príklady mitigácie a adaptácie v prirodnej i kultúrnej krajine
13. Spoločenské aspekty GZ
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Marek MV a kol. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu, ŽIVÁ PŘÍRODA, ACADEMIA, 2011, ISBN 978-80-200-1876-2, 253s

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

ABCDEFX
45,9 %37,8 %8,1 %2,7 %0 %5,5 %
Vyučujúci: prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Szabo (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Iveta Štecová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: