19. 6. 2019  3:26 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_URBAN2 - Sídelné štruktúry II (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_URBAN2
Názov predmetu: Sídelné štruktúry II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Sídelné štruktúry I (B_URBAN1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie prednášok predmetu.
Povinné konzultácie jednotlivých zadaní a absolvovanie 2 klauzúrnych prác.
Vypracovanie a prezentácia skupinovej práce spojenej s kontrolou rozpracovanosti.
Vypracovanie a odovzdanie všetkých grafických zadaní.
Získanie minimálne 56% možných bodov zo všetkých odovzdaných grafických zadaní a skupinovej práce, ktorá tvorí 40% z celkového hodnotenia.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).
Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky minimálne na 56% možných bodov, ktorá tvorí 60% z celkového hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Sprostredkovať základné poznatky o problematike urbanizmu v dimenzii regiónu, krajiny a nadradených štruktúr. Teoretické zásady vychádzajú z poznania vývojovej kontinuity regionálnych štruktúr a z tvorivej aktualizácie nárokov technologických a spoločenských premien nového veku.
 
Stručná osnova predmetu:
Regióny, krajina a nadradené štruktúry systémov osídlenia v hierarchii systémov osídlenia, hierarchické úrovne sídiel, funkcie sídiel v systéme osídlenia.
Základná dekompozícia regionálnych štruktúr - hierarchické úrovne, funkčné a fyzické subsystémy.
Základné teórie rozvoja regionálnych systémov/štruktúr osídlenia , typológia regiónov a ich klasifikácia.
Typológia regionálnych systémov osídlenia.
Širšie vzťahy sídla na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Základné princípy tvorby regionálnych systémov osídlenia.
Základné kompozičné prvky nachádzajúce sa v sídle a regióne.
Dôraz na kompozíciu regiónu, sídla a urbanistického detailu pri vytváraní harmonického celku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PRIKRYL, Z. -- SEMSROTH, K. Oesterreichish-Slowakish-Tchechisches Handbuch der Raumplanungsbegriffe. Slovensko-česko-rakúska príručka územno plánovacej terminológie. Hannover : ARL, 2000. 468 s. ISBN 3-88838-528-8.
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 406 strany. ISBN 80-88999-01-4.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie: Spatial development and planning in european integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000. 509 strany. ISBN 80-88999-02-2.

Odporúčaná:
FINKA, M. -- BENCOVÁ, J. -- KUSÝ, I. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. -- PETRÁNSKY, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ZERVAN, M. Architektonická kompozícia: architektonická kompozícia a estetika. Bratislava : Road, 1994. 162 s.
KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 276 strany. ISBN 978-80-227-3354-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 273

ABCDEFX
21,2 %25,6 %28,9 %15,0 %8,8 %0,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Hajduk (cvičiaci)
Ing. Michaela Högyeová (cvičiaci)
Ing. Milan Husár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. arch. Monika Kuhn (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: