24. 6. 2019  14:18 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_KRESL - Zobrazovacie metódy v PP (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_KRESL
Názov predmetu: Zobrazovacie metódy v PP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Povinná účasť na seminároch
Vypracovanie a prezentácia skupinovej práce spojenej s kontrolou rozpracovanosti.
Vypracovanie a odovzdanie 10 zadaní vyhotovených v plenéri s hodnotením min. 56%.
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Kreatívne rozvíjanie vizuálneho cítenia, vnímania a myslenia. Individuálny výtvarný prejav sa formuje praktickým využitím vyjadrovacích a výrazových prostriedkov súčasného vizuálneho jazyka s dôrazom kompozíciu, proporcie, tvar, priestor, farbu. Zvládnutie základných zobrazovacích techník pre analytické účely.
 
Stručná osnova predmetu:
Vizuálnym pozorovaním, stvárnením foriem a priestorových vzťahov, uplatnením poznatkov perspektívneho zobrazovania sa rozvíja priestorové myslenie a predstavivosť. Praktické štúdium grafickej a maliarskej technológie sa uplatňuje vo vizuálnych a kreatívnych realizáciách motívov: štúdia geometrických telies, štúdia s technickým prvkom, priestorová kompozícia s drapériou, kompozícia kontrastných foriem, interiérová zostava. Témy sa objavujú v zadaniach použitím tvorivých metód súčasného výtvarného jazyka: transformácia, štylizácia, parafráza, variabilita.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- BENCOVÁ, J. -- KUSÝ, I. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. -- PETRÁNSKY, Ľ. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ZERVAN, M. Architektonická kompozícia: architektonická kompozícia a estetika. Bratislava : Road, 1994. 162 s.
JAŠŠO, M. Dizajn ako znak identity mesta: mestský dizajn súčasťou urbanizmu a priestorového plánovania. Urbanita, s. 32--35. ISSN 0139-5912.
Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia: od abstraktného umenia k virtuálnej realite. idei-pojmy-hnutia. Bratislava : PROFIL, 1999. 320 s. ISBN 80-968283-0-4.

Odporúčaná:
kolektív autorov: Kresba ako súčasť tvorivého procesu ako samostaný umelecký prejav. Zborník seminára VŠVU, Bratislava 1995
Parramón, J. M.: Velká kniha o kresbě. vyd. Praha: Svojtka a Vašut
Westermann, G.: Slovník světové kresby a grafiky. vyd. Praha: Odeon, 1997

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 259

ABCDEFX
28,2 %20,8 %29,3 %13,5 %8,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: