25. 6. 2019  20:40 Tadeáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PR-EKON - Priestorová ekonómia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PR-EKON
Názov predmetu: Priestorová ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: samostatná práca,
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu:
Poslucháč získa poznatky nevyhnutné pre tvorbu marketingového plánu územia. Podporuje kvalifikované rozhodovania v investičných činnostiach, ktoré si vyžaduje ekonomicky a priestorovo odôvodnenú lokalizáciu novej infraštruktúry a stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
Regionálna politika na Slovensku a v EÚ.
Úloha obcí a miest v rozvoji územia. Mestský dopyt a ponuka.
Priťahovanie ekonomických aktivít na vybrané územie pomocou metodiky územného marketingu.
Externá a interná diagnostika vybraných území.
SWOT analýza a určenie strategických osí rozvoja územia.
Konkurencia, spolupráca miest a vedecko-technologické parky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUČEK, M. -- MAIER, G. -- TODTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika: Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava : Elita, 1997. 237 s. ISBN 80-8044-044-1.
IVANIČKA, K. -- IVANIČKOVÁ, A. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. 250 s. ISBN 978-80-89143-46-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 253

ABCDEFX
10,7 %21,3 %32,0 %20,9 %14,6 %0,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: