27. 6. 2019  12:02 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_UZEMPLAN - Územné plánovanie (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_UZEMPLAN
Názov predmetu: Územné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou je povinné absolvovanie 2 klasifikovaných previerkových prác (v bodovej hodnote 2 x 10 bodov)a 1 kontroly rozpracovanosti s hodnotením "vyhovel", aktívnou účasťou na seminároch (povinné konzultácie zadaní), ako aj odovzdaním elaborátu zadaní v požadovanom rozsahu. Všetky náležitosti musia byť splnené a zadania odovzdané najneskôr v 13. týždni výuky, inak študent nemôže získať zápočet počas skúškového obdobia.

Grafická časť zadania cvičení: Prieskumy a rozbory obce:
1. /9 bodov/ Širšie vzťahy (1:100000/1:50000/1:25000)
2. /9 bodov/ Analýza priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
(1:5000/1:2000)
3. /9 bodov/ Rozbor krajinnej štruktúry (1:5000/1:2000)
4. /9 bodov/ Analýza verejného dopravného vybavenia (1:5000/1:2000)
5. /9 bodov/ Analýza verejného technického vybavenia (energetika, telekomunikácie, vodné
hospodárstvo) (1:5000/1:2000)
6. /25 bodov/ Výkres vyhodnotenia problémov a potenciálov (1:5000/1:2000)
7. /10 bodov/ Textová časť prieskumov a rozborov

Študent je pripustený ku skúške len vtedy, keď zo všetkých povinných súčastí získa aspoň 56 bodov zo 100 možných (56%).


Študent nevyhovie v absolvovaní predmetu ak:
- nezíska aspoň 56% z celkového hodnotenia seminárov
- nesplní podmienky vrátane účasti na predmete - neúčasť neospravedlnená do 7 dní sa považuje za neospravedlnenú
- má neospravedlnenú účasť
- nevyhovie na kontrole rozpracovanosti
- nevyhovie na klauzúrnej práci
- neodovzdá grafické a skupinové zadania v určenom termíne alebo nesplní formálne a obsahové požiadavky určené zadaním

ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky o územnom plánovaní v dimenzii zóny, sídla a regiónu, štátu a kontinentu
 
Stručná osnova predmetu:
Základná terminológia priestorového plánovania
Priestor a územie ako kategórie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja v kontexte územného plánovania,
Územné plánovanie a investičná činnosť - vzťah územného plánovania a rozhodovania v stavebnom povoľovacom procese - územné plánovanie a stavebný poriadok,
Poloha územného plánovania v systéme priestorovo plánovacích aktivít,
Úlohy a ciele územného plánovania,
Vývoj a základné teoretické prístupy a teórie v oblasti územného plánovania,
Územné plánovanie a usmerňovanie priestorového rozvoja na úrovni obce, regióny, štátnej politiky a politiky EU.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. -- PRIKRYL, Z. -- SCHOLICH, D. -- TUROWSKI, G. Deutsch-Slowakisch-Tschechisches Handbuch der Planungsbegriffe = Slovensko-česko-nemecká príručka územnoplánovacej terminológie. Hannover : Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 1997. 544 s. ISBN 3-88838-521-0.
FINKA, M. Optimalizácia systémových vztahov priestorovo relevantných plánovacích činností. In Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace: seminář, Praha 15.6.2006. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006, s. 43--52. ISBN 978-80-239-8174-2.
FINKA, M. Prehľad systému územného plánovania v Slovenskej republike. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Priestorový rozvoj a plánovanie v kontexte európskej integrácie: Spatial development and planning in european integration. Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 83--97. ISBN 80-88999-02-2.
FINKA, M. Priestorové plánovanie a kríza. Informácie: architektúra, interiér, design. Yudiny, s. 20. ISSN 1335-2059.
FINKA, M. Priestorové plánovanie a trh nehnuteľností (1. časť). Almanach znalca, 7. s. 9--13. ISSN 1336-3174.
FINKA, M. Priestorové plánovanie a vidiek. Informácie: architektúra, interiér, design. Yudiny, s. 49--51. ISSN 1335-2059.
FINKA, M. -- PŘIKRYL, Z. -- SEMSROTH, K. Slovensko-česko-rakúska príručka územno plánovacej terminológie. Hannover: Verlag der ARL, 2000. 460 s. ISBN 3-88838-528-8.
FINKA, M. -- GAŽOVÁ, D. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- KOZOVÁ, M. -- MIŠÍKOVÁ, P. -- MORAVČÍKOVÁ, Z. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- PETRÍKOVÁ, D. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- SWEIGERT, M. Priestorové plánovanie. Bratislava : Road, 2011. 240 s. ISBN 978-80-88999-39-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 260

ABCDEFX
13,8 %22,3 %28,5 %22,7 %12,3 %0,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Hajduk (cvičiaci)
Ing. Michaela Högyeová (cvičiaci)
Ing. Milan Husár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. arch. Monika Kuhn (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: