27. 6. 2019  4:02 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PRAX-EX1 - Odborná prax I (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PRAX-EX1
Názov predmetu: Odborná prax I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia80 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie denníka z praxe vrátane potvrdenia absolvovania
Ukončenie predmetu: zápočet
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním praxe si študent rozvíja poznatky priestorovo-plánovacích činností a ich priemet do praxe v oblasti priestorového rozvoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Odborná prax zameraná na praktické overenie získaných teoretických poznatkov v podmienkach profesnej praxe plánovania priestorového rozvoja v SR a v zahraničí s dôrazom na pochopenie kultúrnych, sociálnych, ekonomických a environmentálnych kontextov plánovacích činností v úrovni sídla.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 269

ZFX
98,1 %1,9 %
Vyučujúci: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: