27. 6. 2019  14:11 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_AKT-TSE - Aktuálne trendy sociálnej ekológie (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_AKT-TSE
Názov predmetu: Aktuálne trendy sociálnej ekológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude vypracovávať zadanie na vybranú tému podľa stanovenej metodiky za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Východisková miera poznatkov o sociálnej ekológii ako teoreticko-empirickej vede s vlastným metodologickým prístupom, ovláda jednotlivé fázy jej vývoja a pozná základy humánnej ekológie a ekológie človeka. Dokáže analyzovať úlohu teritoriality v rozvoji ľudskej spoločnosti. Študent ovláda teoretické základy sociálnej ekológie a jej dopad na udržateľný priestorový rozvoj. Dokáže analyzovať jednotlivé zložky udržateľného rozvoja (sociálna, ekonomická, ekologická) a ich priemet v jednotlivých oblastiach spoločenského vývoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do sociálnej ekológie. Chicagská škola a chápanie teritoriality počas ranej modernity.
Modernita v kríze. Diagnózy postmodernej spoločnosti v súčasnej sociológii a sociálnej ekológii.
Minority a marginalizované skupiny v spoločnosti. Média a spoločnosť. Násilie a agresivita
Paradigma udržateľnosti a jej priemet v sociálnej ekológii. Sociálna identifikácia. Sociálna práca
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETRÍKOVÁ, D. Sociologické aspekty environmentálneho rozhodovania. Sociológia, s. 175--182. ISSN 0049-1225.
FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava: ROAD, 2006. 467 s. ISBN 978-80-88999-31-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
20,0 %34,3 %27,6 %12,4 %5,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: