17. 6. 2019  8:59 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_PJ-IPP2 - Projekt integrovaného plánovania (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_PJ-IPP2
Názov predmetu: Projekt integrovaného plánovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné a záverečná obhajoba
ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (obhajoba, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť profil absolventa v oblasti komprehenzívneho plánovania trvaloudržateľného osídlenia. Získanie znalostí z analýzy zonálnych a sídelných vzťahov v územnej štruktúre v kontexte s problematikou krajinných systémov a krajinnej infraštruktúry v území. Získať praktické zručnosti a schopnosti v grafickom vyjadrovaní riešenia problémov krajinnej architektúry a krajinného plánovania na zonálnej a sídelnej úrovni.
Rozvoj tvorivých schopností, overenie a prehĺbenie teoretických vedomostí pri riešení konkrétnych úloh priestorového a krajinného plánovania najmä na úrovni sídelnej a regionálnej dimenzie s dôrazom na aplikáciu interdisciplinárneho prístupu a vhodnej metodiky tvorivej práce.
Teoreticko-metodické východiská pre riešenie vybraných problémov PP a KP, rozvoj praktických zručností a schopností vo verbálnom i grafickom vyjadrovaní strategických cieľov rozvoja priestorových systémov z hľadiska udržateľného rozvoja územia. Teoreticko-metodické výstupy pre možnosti ich následného zapracovania v dokumentoch ÚP, priestorového a krajinného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmetom ateliérovej práce je vypracovať riešenie konkétnej úlohy priestorového a krajinného plánovania vo forme štúdie, resp. projektu vo vzťahu k vybraným tématickým blokom predmetu v polohe teoreticko-metodologickej a aplikačnej, ktorá pozostáva z častí:
 Analýza stavu a definovanie problémov
 Štúdium relevantných riešení v polohe teoreticko-metodickej i reálnych riešní.
 Návrh konceptu riešenia.
 Rozpracovanie konceptu riešenia do návrhu riešenia.
 Finálne rozpracovanie projektu.
 Prezentácia návrhu riešenia, jeho výstupov a prínosov pre ďalší rozvoj problematiky, výstupy pre diplomový projekt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Námestie v systéme mestskej zelene. In BAŠOVÁ, S. -- SOPIROVÁ, A. Námestie priestorový pól mestskej štruktúry: vedecká konferencia, máj 2005, FA STU Bratislava. Bratislava : STU FA, 2006, s. 63--70. ISBN 80-227-2532-3.
GAŽOVÁ, D. Nové perspektívy sídelnej zelene: + titulná fotografia (4.strana obálky). Životné prostredie, s. 199--202. ISSN 0044-4863.
GAŽOVÁ, D. Restoration and conservation of devastated historic parks-methodics and implementation of planning legislation. In ECLAS Conference 2009.Landscape & Ruins. Planning and Design for the Regeneration of Derelicted Places: 23.-24.sept. 2009, Genova, Italy. Genova : University of Genova, 2009, s. 34--42. ISBN 978-88-6055-418-5.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske kontexty tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. Urbanita, s. 8--13. ISSN 0139-5912.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
GAŽOVÁ, D. Mestský park v Piešťanoch / Podmienky základnej ochrany pamiatky. Piešťany: Logomotion, s. r. o. v spolupráci s Balneologickým múzeom v Piešťanoch, 2010. 132 s. ISBN 978-80-89155-13-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 194

ABCDEFX
32,0 %34,0 %21,6 %9,8 %2,6 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Michal Hajduk (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michaela Högyeová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: