26. 6. 2019  22:16 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_UZEM-MM - Územný manažment a marketing (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_UZEM-MM
Názov predmetu: Územný manažment a marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie seminárnej práce - prípadovej štúdie je podmienkou pripustenia k záverečnej skúške.
Prípadová štúdia má predpísanú štruktúru a môže byť hodnotená 100 bodmi, ktoré sú rozdelené nasledovne medzi hodnotenie A -E: najmenej 92 pre hodnotenie A, B je možné dosiahnuť s minimálne 83 bodmi, C s 74 bodmi, D najmenej s 65 bodmi a E je možné dosiahnuť minimálne s 56 bodmi.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).

 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky z marketingu a manažmentu aplikovaného na územie a priestorový rozvoj. Aplikácia sa týka všetkých typov teritoriálnych subjektov, a to tak na úrovni lokálnej, regionálnej, národnej a celoeurópskej. Po absolvovaní predmetu je študent schopný diagnostikovať územie z pohľadu jeho marketingu/manažmentu a navrhnúť primeranú marketingovú stratégiu.
 
Stručná osnova predmetu:
Zoznam tém:
1. Regionálny rozvoj v širších ekonomických súvislostiach (ekonomické ukazovatele na národnej a regionálnej úrovni). Územný marketing -- metódy a nástroje. Fázy územného marketingu.

2. Úloha miest a obcí v rozvoji územia (kompetencie, práva a povinnosti, finančné zdroje). Mestský dopyt a ponuka (determinanty mestského dopytu a ponuky). Priťahovanie ekonomických aktivít na vybrané územie pomocou metodiky územného marketingu.

3. SWOT analýza -- princípy, zásady, metodika. Jej vyústenie do rozvojových osí a z toho vyplývajúce smerovanie rozvoja územia.

4. Aplikácia jednotlivých fáz územného marketingu. Externá a interná diagnostika vybraných území.


5. Mestský a regionálny marketing -- terminológia a metodológia
(základné východiská, terminológia a metodológia, etapy vývoja mestského/regionálneho marketingu, vzťah k územnému plánovaniu, marketingový mix, cieľové skupiny a marketingová komunikácia, prehľad základných nástrojov mestského marketingu, participácia obyvateľstva na marketingových aktivitách mesta/regiónu)

6. Tvorba a riadenie značky mesta -- Brand Management
(základné teoretické východiská procesu Brand managementu mesta, City Image -- jeho tvorba a aktívne ovplyvňovanie, kompetenčný slogan, základné otázky marketingového prieskumu vnímania image a značky mesta/regiónu)

7. Corporate Identity mesta/regiónu
(CI ako základný nástroj strategického riadenia a jej priemet do marketingovej dimenzie. Logotyp a vizuálna komunikácia mesta, architektonicko-urbanistické prvky mestského dizajnu, grafické prvky mestského dizajnu, vizuálny štýl mesta ako súčasť jeho identity, komunikačné obsahy mestského dizajnu. Image making a image keeping. CI mesta/regiónu v prostredí www.)

8. Real Estate Development a jeho marketingová dimenzia
(typológia stavebného developmentu vo vzťahu k marketingovým aktivitám, stavebný development ako produkt a jeho positioning na trhu, marketingový mix, cieľové skupiny, nástroje marketingovej komunikácie -- promotion, reklama, public relation, návrh marketingovej stratégie a jej vyhodnotenie, mediálny plán)

9. Marketing turistickej destinácie
pojem destinácia turistického ruchu, základné destinačné typy, udržateľný rozvoj destinácie turistického ruchu -- ekonomická, kultúrna, sociálna, psychologická kapacita destinácie, predpoklady úspešnej koordinácie marketingových aktivít destinácie cestovného ruchu, positioning destinácie, indikátor aktivity cestovného ruchu v destinácii -- Deffertova funkcia)

10. Cezhraničná (nadregionálna) dimenzia územného marketingu
(euroregióny, cezhraničná spolupráca v oblasti marketingu, súťaž európskych miest a regiónov a jej dopady na ekonomiku, teritoriálnu kohéziu a image miest a regiónov, marketing metropolitných regiónov)

11. Marketing a strategické plánovanie
(vzťah strategického plánovania k marketingu, marketingová dimenzia PHSRO, realita na slovenskom municipalitnom trhu -- príklady, zhodnotenie)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČTYROKÝ , J. -- MAIER , K. Ekonomika územního rozvoje. Praha: Grada Publishing, 2000. 142 s.
BUČEK, M. -- MAIER, G. -- TODTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika: Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava : Elita, 1997. 237 s. ISBN 80-8044-044-1.
MAIER, G. -- TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika 2.: Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava : Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 267

ABCDEFX
24,7 %31,8 %34,1 %9,0 %0,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: