27. 6. 2019  4:00 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_APL-TSAS - Aplikovaná teória systémov a synergetika (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_APL-TSAS
Názov predmetu: Aplikovaná teória systémov a synergetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč získa základy systémovej teórie, ktoré umožňuje pochopiť a riadiť zložité interakcie v rámci rozsiahlych socio-ekonomicko-územných entít. Oboznámi sa zo základmi synergetickej vedy, ktorá predstavuje kľúč k pochopeniu evolučných vlastností systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Informácie, kybernetika, modelovanie.
Teória systémov.
Synergia, synergetika, chaos a antichaos, disipatívne štruktúry.
Pravidlá spontánneho správania komplexných systémov.
Dynamické systémy.
Fázový priestor a fraktálne štruktúry.
Synergetika v manažmente.
Synergetika a kreativita.
Synergetický pohľad na stratégiu sociálno-ekonomického vývoja v území.


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.
OBOŇA, J. Systémy a systémová analýza v praxi. Bratislava : Alfa, 1990. 272 s.
WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha : Grada, 1996. 507 s. ISBN 80-7169-089-9.
KOLOMAN, I. Základy synergetiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001. 183 s. ISBN 80-8055-482-X.

Odporúčaná:
ODED, G. Discrete Dynamical Systems. Berlin: Springer Verlag, 2010. 153 s. ISBN 978-3-540-36775-8.
MIKHAIL, B. Synergetics: chaos, order, self-organization. Singapore: World Scientific Publishing, 1994. 275 s. ISBN 981-02-1286-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 240

ABCDEFX
73,3 %17,5 %6,3 %2,9 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: