26. 6. 2019  3:44 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_ERSSS - Ekonomika a riadenie štátnej správy a samosprávy (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_ERSSS
Názov predmetu: Ekonomika a riadenie štátnej správy a samosprávy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktivita na seminároch
prípadová štúdia a jej prezentácia v MS Power point
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč si osvojí teoretické základy organizácie a riadenia verejnej správy a získa poznatky o organizačných štruktúrach štátnej správy a samosprávy a fungovaní samosprávnych inštitúcií v systéme riadenia verejných vecí. Získa potrebné znalosti z financovania samosprávy ako aj prístupov k tvorbe rozpočtu VÚC, miest a obcí. Taktiež získa informácie o kritériách fungovania a financovania verejnej správy v krajinách EÚ.
 
Stručná osnova predmetu:
Štátna správa -- jej subsystém -- ústavné a ďalšie orgány štátnej správy, ich struktura, kompetencie, vzájomné väzby pri riadení štátnej správy;

Verejná správa (VS), jej všeobecná charakteristika, personálne riadenie a jej postavenie v právnom systéme - vývoj a organizácia verejnej správy v Slovenskej republike.Verejno-právne inštitúcie - ich postavenie a špecifické znaky.
Samospráva - základné teoretické prístupy a charakteristiky - členenie samosprávy podľa foriem. Štátny rozpočet, rozpočet samosprávy
Územná samospráva - základné prístupy a charakteristiky miestnej a regionálnej samosprávy. Ústavný a právny rámec územnej samosprávy v SR. Orgány miestnej samosprávy.
Európska integrácia a verejná správa. Kritériá fungovania verejnej správy v asociovaných krajinách Európskej únie.
Informatika a informačné technologie vo verejnej správe.
Spracovanie podnikateľského zámeru za účelom získania finančných prostriedkov EÚ.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUSGRAVE, R A. -- MUSGRAVEOVÁ, P B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, Profit, a.s, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4.
ADAMASCHEK, B. Efektivita vo verejnej správe. Vplyv konkurenčného prostredia na efektivitu a inováciu vo verejnej správe. Nemecko: Berhelsmann Stiftung, 2000. 105 s.
GRMAN, Š. Organizácia a kompetencie miestnej štátnej správy a samosprávy. Bratislava: Bratislava: IVS, 1997.
KOLEKTÍV, A. Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy. Bratislava: Bratislava: Nadácia vzdelávania - samosprávy SR, 2001. 140 s. ISBN 80-88947-07-3.

Odporúčaná:
STARLING, G. Managing the Public Sector. The Dorey Press, Chicago, Illinois

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 220

ABCDEFX
80,0 %10,0 %7,7 %1,8 %0,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: