27. 6. 2019  8:11 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_TRH_NEH - Trh nehnuteľností (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_TRH_NEH
Názov predmetu: Trh nehnuteľností
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca,
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom informácie a znalosti o podnikovom manažmente nehnuteľností a jeho podpory pre podnikanie firmy, transformáciu pracoviska, inovatívne trendy v riadení nehnuteľností a o trhu nehnuteľností. Študenti sa naučia porozumieť fungovaniu realitného trhu, spozná jednotlivé faktory a riziká ovplyvňujúce tento trh. Tieto poznatky zlepšujú vedomostný základ študenta, ktorý je nevyhnutný pre prácu v investorských a realitných organizáciách, v bankách, developerských spoločnostiach ako aj v štátnej správe a samospráve.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do oblasti nehnuteľností a realitného podnikania (služby poskytované v realitnom priemysle). Strategický podnikový model riadenia nehnuteľností – CREAM.
Rozdelenie nehnuteľností a charakteristika realitného trhu, faktory ovplyvňujúce ponuku nehnuteľností a dopytu po nehnuteľnostiach. Klasifikácia administratívnych budov – štandardy. Prípadové štúdie.
Fungovanie realitného trhu. Cyklické javy na trhu nehnuteľností.
Prieskum (analýzy) na realitnom trhu. Ciele prieskumu a jeho užívatelia.
Teória a prax konzultačných spoločností pri prenájme priestorov na podnikanie (poradenstvo pre prenajímateľa a nájomcu, typy zastupovania klienta).
Udržateľný rozvoj nehnuteľností – zelené certifikáty (LEED, BREEAM, DGNB), merateľnosť udržateľnosti, realizácia v praxi, zelené prenájmy.
Metódy podpory presídlenia spoločnosti, procesy a faktory pre vhodnú relokáciu spoločnosti.
Prípadové štúdie – zmena pracovného prostredia, relokácia spoločnosti, zelené budovy.
Investovanie do nehnuteľností - prehľad, investičné nástroje, realitné fondy.
Medzinárodné investície do nehnuteľností: Trhy, stratégia a implementácia.
Financovanie nehnuteľností - prehľad, financie a nehnuteľnosti, realitné fondy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ADAMUŠČIN, A. Investičné nástroje na realitnom trhu. Investment instruments in real estate market. Bratislava : Statis, 2010. 158 s. ISBN 978-80-85659-63-4.
ADAMUŠČIN, A. -- ĎURIŠOVÁ, J. Trh kancelárskych priestorov - teória a prax. Bratislava: Devin printing house, 2011. 230 s. ISBN 978-80-89493-07-4.
ZAJACOVÁ, J. -- ŠPIRKOVÁ, D. Trh nehnuteľností - finančné a právne nástroje. Bratislava: Statis, 2010. 167 s. ISBN 978-80-85659-62-7.
HAYNES, B. -- NUNNINGTON, N. Corporate real estate asset management: Strategy and implementation. Oxford, United Kingdom: Elsevier, 2010. 314 s. ISBN 978-0-7282-0573-4.
SCHMITZ, A. -- BRETT, D. Real Estate Market Analysis - Metchods and Case Studies. Washington D.C.: Urban Land Institute, 2009. 243 s. ISBN 978-0-87420-136-9.
IVANIČKA, K. Trh nehnuteľností a developérsky proces. Bratislava: STU, 2008. ISBN 978-80-227-2661-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABCDEFX
72,9 %20,0 %7,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: