19. 6. 2019  9:08 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_EKOL-E - Ekologická ekonómia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_EKOL-E
Názov predmetu: Ekologická ekonómia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežná kontrola semnárnej práce,
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)
 
Výsledky vzdelávania:
Základné znalosti o ekologickej ekonómii a jej využití v manažmente ekonomických statkov
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy ekologickej ekonómie: termodynamické zákony, reziliencia a evolučná teória v ekonómii. Prepojenie socio-ekonomických a ekologických systémov a dôsledky pre udržateľnosť. Stabilita a zraniteľnosť prírodných systémov v globálnom prostredí.
2. Komparácia myšlienkových smerov ekonomických teórií a analýza vzájomných k ekologickej ekonómii.
3. Rozvojové teórie a globálne environmentálne zmeny: a) sociálny metabolizmus (vyčerpávanie prírodných zdrojov a energie, populačný rast atd.) b) zelený rast sociálno-environmentálnych aspektov modernej a postmodernej spoločnosti v kontexte stratégií EÚ
4. Inštitúcie ako nástroj manažmentu prírodných zdrojov a rozhodovanie
5. Kolektívna voľba a teória zdieľaných statkov ako stratégia manažmentu prírodných zdrojov v podmienkach globálneho trhu
6. Spoločenské pravidlá fungovania ekonomických systémov, úloha štátu v trhovom hospodárstve: aplikácia v politike životného prostredia a manažmente prírodných zdrojov
7. Ekonomické hodnotenie ŽP: ortodoxný a heterodoxný prístup
8. Ekosystémové služby a trhové nástroje manažmentu prírodných zdrojov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOBOTOVÁ, V. -- KLUVÁNKOVÁ, T. Adaptive governance of socio-ecological systems. In KLUVÁNKOVÁ, T. -- JÍLKOVÁ, J. -- KOZOVÁ, M. From governing to governance resonsidered. Ružomberok : Verbum, 2013, s. 61--74. ISBN 978-80-561-0066-0.
KLUVÁNKOVÁ, T. -- KOZOVÁ, M. -- FINKA, M. -- TOMČÍKOVÁ, I. Adaptive management and global environmental change. In KLUVÁNKOVÁ, T. -- JÍLKOVÁ, J. -- KOZOVÁ, M. From governing to governance resonsidered. Ružomberok : Verbum, 2013, s. 75--84. ISBN 978-80-561-0066-0.
KLUVÁNKOVÁ, T. -- JÍLKOVÁ, J. From government to governance. In KLUVÁNKOVÁ, T. -- JÍLKOVÁ, J. -- KOZOVÁ, M. From governing to governance resonsidered. Ružomberok : Verbum, 2013, s. 11--18. ISBN 978-80-561-0066-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
33,3 %50,0 %0 %16,7 %0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: