23. 8. 2019  13:38 Filip
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DS-TL - Dizertačná skúška (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DS-TL
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
štátna skúška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - doktorandský (povinný), 2. rok
telekomunikácie - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Vypracovanie a úspešná obhajoba Písomnej práce k dizertačnej skúške v rozsahu min. 2AH, ktorú posudzuje jeden oponent.
2. Obhajoba Písomnej práce je súčasťou dizertačnej skúšky, ktorá je štátnou skúškou.
3. Študent získa kredity po obhájení Písomnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v oblasti výskumu spracovaného v Písomnej práci k dizertačnej skúške.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade s témou dizertačnej práce.
2. Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
3. Vypracovávanie Písomnej práce k dizertačnej skúške, stanovenie cieľov dizertácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: