18. 9. 2019  0:19 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 31722_3D - Matematika pre doktorandov (FEI - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 31722_3D
Názov predmetu: Matematika pre doktorandov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké teoretické vedomosti z oblasti matematických princípov využívaných v študijnom odbore doktorandského štúdia so zameraním na diferenciálne rovnice a matematickú štatistiku. Využiť metodologické prostriedky matematiky na formulovanie teoretických princípov odboru. Matematické prostriedky umožnia formulovať a riešiť neštandardné úlohy daného vedného odboru.
 
Stručná osnova predmetu:
Obyčajné a parciálne diferenciálne rovnice. Numerické a variačne metódy riešenia obyčajných a aj parciálnych diferenciálnych rovníc. Metóda konečných prvkov.Štatistika. Základy teórie pravdepodobnosti. Teória odhadu. Testovanie štatistických hypotéz.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
AGARWAL, R P. -- REGAN, D O. Ordinary and partial differential equations . New York: Springer Verlag, 2009. 410 s. ISBN 978-0-387-79145-6.
MIKA, S. -- KUFNER, A. Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Praha : SNTL, 1981. 88 s.
MÍKA, S. -- KUFNER, A. Parciální diferenciální rovnice I. Stacionární rovnice. Praha : SNTL, 1983. 184 s.
VITÁSEK, E. Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. Praha : Academia, 1994. 409 s. ISBN 80-200-0281-2.
ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha: SNTL/Alfa, 1985. 346 s.
PÁZMAN, A. -- KUBÁČEK, Ľ. Štatistické metódy v meraní . Bratislava: Veda, 1979. 162 s.
RIEČANOVÁ, Z. -- KOL. Numerické metódy a matematická štatistika. Bratislava : Alfa, 1987. 490 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 141

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Igor Bock, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2018
Schválil: prof. RNDr. Igor Bock, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: