24. 8. 2019  22:00 Bartolomej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-ODP-TL - Obhajoba dizertačnej práce (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-ODP-TL
Názov predmetu: Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontinuálne hodnotenie stavu prác školiteľom počas semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Obhajoba schopnosti samostatne zvládnuť vedeckú a tvorivú činnosť vo vedecko-výskumnej oblasti daného študijného odboru formou prezentácie výsledkov dizertačnej práce pred komisiou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sumarizácia a analýza aktuálneho stavu poznatkov v oblasti súvisiacej s témou DP.
2. Návrh finálneho riešenia úloh dizertačnej práce.
3. Špecifikácia a voľba metód a postupov pri riešení zadaných úloh.
4. Realizácia zvolených metód a postupov v teoretickej a experimentálnej oblasti.
5. Finalizácia výsledkov dizertačnej práce.
6. Realizácia písomnej formy DP.
7. Príprava prezentácie k obhajobe.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Rešerš aktuálnej literatúry k zadaniu dizertačnej práci.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci školitelia pre daný študijný odbor, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: