17. 8. 2019  23:27 Milica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-PS2-FYZ - Predmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo II (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-PS2-FYZ
Názov predmetu: Predmet špecializácie Fyzikálne inžinierstvo II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálne inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné riešenie zadaných úloh počas semestra. Absolvovanie záverečnej skúšky z predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké teoretické a experimentálne vedomosti v oblasti materiálových vied, ktorá súvisí so zameraním jeho dizertačného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
Nanotechnológie a nanoštruktúry
Šírenie vĺn v nehomogénnych prostrediach
Supravodivé štruktúry
Technológia prípravy materiálových štruktúr
Špeciálne metódy diagnostiky materiálov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARKOŠ, P. -- SOUKOULIS, C. Wave Propagation: From Electrons to Electromagnetic waves and Left-handed Materials. Princeton: Princeton Univ. Press, 2008. 363 s. ISBN 978-0-691-13003-3.
ODEHNAL, M. Supravodivost a jiné kvantové jevy. Praha : Academia, 1992. 377 s. ISBN 80-200-0225-1.
RÖHLSBERGER, R. Nuclear Condensed Matter Physics with Synchrotron Radiation: Basic Principles, Methodology and Applications. Berlin : Springer Verlag, 2004. 318 s. ISBN 3-540-23244-3.
OHRING, M. Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure. San Diego : Academic Press, 2002. 794 s. ISBN 0-12-524975-6.

Odporúčaná:
Nanoparticles: From Theory to Application. Ed. by Gunther Schmid, 2004 Wiley-VCH Verlag, Weinheim

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Výber učebného bloku(ov) z obsahu predmetu volí si študent na základe usmernenia školiteľom vo svojom Individuálnom študijnom pláne.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Julius Cirák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Štefan Chromik, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Eva Majková, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Julius Cirák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: