16. 10. 2019  12:27 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-VP3-AI - Vedecká práca III (FEI - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3-AI
Názov predmetu: Vedecká práca III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie 15 bodov (kreditov) na základe hodnotenia publikačnej činnosti a ďalších aktivít. Prideľovanie bodov za vedeckú prácu (v členení podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy v  oblasti výskumu).

Hodbotenie výstupov výskumu:

výstup v kategórii A: 20 bodov
výstup v kategórii B: 10 bodov
výstup v kategórii C: 5 bodov
výstup v kategórii D: 3 body

Ohlasy (bez autocitácií)
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus: 10 bodov
Citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy Google Scholar: 5 bodov

Aktívna prezentácia výsledkov na konferencii vo svetovom jazyku: 5 bodov
Iné práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu): 0 až 5 bodov
Získanie grantu pre doktorandov: 5 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
2. Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
3. Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
4. Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo nevypisujú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2018
Schválil: Dr. rer. nat. Martin Drozda a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Typ výstupu: