Oct 21, 2019   4:19 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus D-VP3-TL - Vedecká práca III (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-VP3-TL
Názov predmetu: Vedecká práca III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: telekomunikácie - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov.
 
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávacieho procesu v tejto časti vedeckej práce je získanie experimentálnych údajov a ich teoretická analýza na základe získaných vedomostí.
 
Stručná osnova predmetu:
Individuálne štúdium konkrétnej problematiky súvisiacej s témou dizertačnej práce pod vedením školiteľa. Ťažiskom práce v tomto štádiu doktorandského štúdia je predovšetkým realizácia experimentov, spracovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov, ale aj štúdium dostupných informačných zdrojov súvisiacich so získanými poznatkami.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so zodpovedným vedúcim riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy a tiež so školiteľom.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: