27. 6. 2019  14:07 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53931_D - Vybrané state z pries. plánovania (FA - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53931_D
Názov predmetu: Vybrané state z pries. plánovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 8. 2018
Schválil: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: