20. 10. 2019  2:43 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZP_D - Dizertačná práca - D (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZP_D
Názov predmetu: Dizertačná práca - D
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca300 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
300 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - doktorandský (povinný), 3. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 3. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 4. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt V (3_DZPT5_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za odovzdanie dizertačnej práce a jej úspešnú obhajobu,
V 3. stupni štúdia sa predmety hodnotia výsledkom "prospel" / "neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže samostatne vedecky pracovať, orientuje sa v problematike viazanej na tému dizertačnej práce, dokáže formulovať vedecko-umelecký problém, nájsť primerané metódy jeho riešenia, je schopný konfrontovať výsledky vlastného skúmania a tvorby s aktuálnym stavom poznania v danej oblasti, pozná metódy vedeckej a umeleckej práce v oblasti dizajnu.
 
Stručná osnova predmetu:
Dizertačná práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti (výstup trojrozmerného umeleckého diela.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

PN
90,0 %10,0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 8. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. arch. Ján Legény, PhD. dňa 07. 08. 2019.

Typ výstupu: