24. 5. 2019  19:16 Ela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZSK_D - Dizertačná skúška - D (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZSK_D
Názov predmetu: Dizertačná skúška - D
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - doktorandský (povinný), 2. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 2. rok
dizajn - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dizertačný projekt II (3_DZPT2_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie skúšky z predmetov, odovzdanie písomnej práce a jej úspešné obhájenie. Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí komisia vyjadrením "prospel" alebo
"neprospel".
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z predmetov doktorandského štúdia, dokáže vedecky formulovať tézy a problémy v súvislosti s témou dizertačnej práce, získa vedomosti o súčasnom stave a výsledkoch vedeckého bádania a umeleckej tvorby v oblasti riešenej témy.
 
Stručná osnova predmetu:
Skúška z predmetov teória a metodológia vedy I, teória a metodológia vedy II, teória tvorby I, teória tvorby II, vybrané state z dizajnu I, vybrané state z dizajnu II, obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške – projektu dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bude spresnená školiteľom na základe témy záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác a členovia skúšobnej komisie, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 8. 2018
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: