17. 10. 2019  18:50 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_DZPT5_A - Dizertačný projekt V (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_DZPT5_A
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca150 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
150 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - doktorandský (povinný), 3. rok
architektúra - doktorandský (povinný), 4. rok
architektúra (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kredity sa udeľujú za absolvovanie konzultácií k téme dizertačnej práce a za preukázateľné výsledky práce na projekte dizertačnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje všetkými podstatnými výsledkami skúmania, má načrtnutú podstatnú časť dizertačnej práce, je schopný konfrontovať výsledky svojho skúmania s aktuálnym stavom problematiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Finalizácia obsahu dizertačnej práce. Záverečné vyhodnotenie výsledkov skúmania. Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov. Konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania. Formulácia prínosu vlastného skúmania pre rozvoj vedného odboru.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
literature related to the topic of the thesis

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci školitelia v príslušnom študijnom programe, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 8. 2019
Schválil: Ing. arch. Ján Legény, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. arch. Ján Legény, PhD. dňa 07. 08. 2019.

Typ výstupu: