Jun 19, 2019   8:56 a.m. Alfréd
Academic information system

Course syllabus 3_SCJ2_O - Seminár z CJ II (FA - 2018/2019 - post-graduate studies)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_SCJ2_O
Názov predmetu: Seminár z CJ II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 8. 2018
Schválil: PhDr. Jana Záhorcová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Type of output: