15. 10. 2019  23:03 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422O1_4D - Optimálne riadenie (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422O1_4D
Názov predmetu: Optimálne riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie procesov - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné práce
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov optimálneho riadenia od variačného počtu, Potrjaginovho princípu a dynamického programovania ako aj vzťahov medzi nimi.
 
Stručná osnova predmetu:
Funkcie a funkcionály, derivácie a variácie, Taylorov rozvoj. Optimálne riadenie spojitých systémov s pevným a voľným časom a začiatočnými a koncovými stavmi. Optimálne riadenie diskrétnych systémov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
KIRK, D. Optimal Control Theory: An Introduction. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1970. 464 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: