20. 6. 2019  11:36 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 421R0_4D - Relativistické metódy kvantovej chémie (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 421R0_4D
Názov predmetu: Relativistické metódy kvantovej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov základné princípy zohľadnenia relativistických efektov v kvantovej chémii.
 
Stručná osnova predmetu:
Relativistické efekty
Špeciálna teória relativity
Diracov Hamiltonián
Riešenie atómu vodíka pre Diracov Hamiltonián
Approximácie Diracovho Hamiltoniánu (ZORA a DKH2)
Kvazirelativistické approximácie Diracovho Hamiltoniánu (X2C)
Pseudopotenciály
MO LCAO prístup v rámci Diracovho hamiltoniánu
Symetria a dvojité grupy
Elektrónová korelácia na relativistickej úrovni.
Spin v relativitivistických výpočtoch.
Používanie relativistického balíka Dirac
Základy kvantovej elektrodynamiky, interakcia látky s elektrickým a magnetickým poľom.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: