Oct 15, 2019   1:02 p.m. Terézia
Academic information system

Course syllabus 442E2_4D - Elektrochémia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 442E2_4D
Názov predmetu: Elektrochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu elektrochémia ovláda teoretické základy elektrochemických procesov a moderných elektroanalytických techník a prístrojov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy elektrochémie, transportné deje, vodivosť, elektrická dvojvrstva, kinetika elektródových reakcií, cyklická voltametria, techniky s riadeným potenciálom, impedančná spektroskopia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Teoretické základy pochodů anorganické technologie 1: Chemickoinženýrska termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.
WANG, J. Analytical Electrochemistry. New Jersey: Wiley-VCH, 2006. 250 s. ISBN 0-471-67879-1.
ROUŠAR, I. -- MICKA, K. -- KIMIA, A. Electrochemical Engineering 1. Praha : Academia, 1986. 353 s.
KIMLA, A. -- ROUŠAR, I. -- MICKA, K. Electrochemical Engineering 2. Praha : Academia, 1986. 357 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Ján Híveš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: