16. 10. 2019  13:52 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 442C1_4D - Chémia roztavených solí (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 442C1_4D
Názov predmetu: Chémia roztavených solí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
anorganické technológie a materiály - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta so špecifikami roztavených solí a koncentrovaných elektrolytov
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúrne aspekty tavenín, tvorba komplexov v taveninách. Fázové rovnováhy v sústavách tavenina-tuhá fáza. Termodynamické aspekty tavenín (entalpia, hustota, povrchové napätie, tlak pár). Transportné vlastnosti (elektrická vodivosť, viskozita). Experimentálne metódy štúdia tavenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DANĚK, V. Physico-Chemical Analysis of Molten Electrolytes. Amsterdam, NL: Elsevier, 2006. 450 s. ISBN 0-444-52116-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: