18. 8. 2019  10:51 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400M5_4D - Mechanizmy degradácie materiálov (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400M5_4D
Názov predmetu: Mechanizmy degradácie materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach
 
Výsledky vzdelávania:
Zoznámiť sa s mechanizmami a prejavmi degradácie materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie materiálov; Fyzikálna chémia degradácie - fyzikálne starnutie, chemická degradácia; Degradácia kameňa, omietok, mált a anorganických spojív; Degradácia biformných sústav - vlákna, textil, nátery, laky; Degradácia iných biomateriálov - koža, pergamen, slonovina, šelak, vosky, želatína, glej; Degradácia syntetických plastov; Materiály najčastejšie používané na reštaurovanie a ich degradácia; Metódy odhadu životnosti materiálov; Korózia kovov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: