27. 6. 2019  9:04 Ladislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400M3_4D - Moderné elektrochemické metódy: teória a praktické použitie (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400M3_4D
Názov predmetu: Moderné elektrochemické metódy: teória a praktické použitie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: chemická fyzika - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s modernými experimentálnymi technikami, ktorých základom sú elektrochemické deje a široko sa využívajú tak v laboratórnej ako i priemyselnej praxi. Dôraz sa kladie hlavne na vybrané termodynamické a kinetické problémy (koeficient prenosu, Gibbsova energia, Marcusova teória) a moderné elektrochemické techniky (cyklická voltametria, spektroelektrochémia, impedančná spektroskopia, rastrovací mikroskop).
 
Stručná osnova predmetu:
Transportné deje (difúzia, všeobecný náčrt riešenia difúznych rovníc). Adrorpčné deje, elektrokapilarita. Štúdium rozhrania elektróda -- elektrolyt: teória a experiment. Elektródy (makroelektródy, mikroelektródy: využitie v analytickej chémii, nanoelektródy, elektródy využívané v priemysle. Vybrané termodynamické a kinetické problémy (fenomenologický koeficient prenosu náboja a Gibbsova energia, kinetika prenosu náboja, Marcusova teória). Moderné elektrochemické techniky (cyklická voltametria: simulácia a analýza reakčných mechanizmov, spektroelektrochémia, impedančná spektroskopia, elektrochemický rastrovací mikroskop). Galvanické a elektrolytické články, palivové články. Svetlo-emitujúce diódy a fotovoltaické články.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
RAPTA, P. -- LUKEŠ, V. Organické materiály pre elektroniku, optoelektroniku a senzoriku: Aplikácia moderných spektroelektrochemických techník a metód počítačovej chémie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 200 s. ISBN 978-80-227-3617-6.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: