16. 6. 2019  8:34 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 445R0_4D - Rezonančné metódy molekulovej spektroskopie (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 445R0_4D
Názov predmetu: Rezonančné metódy molekulovej spektroskopie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemická fyzika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s teóriou a metodikami magnetickej rezonančnej spektroskopie v kvapalnej i tuhej fáze. Zvýšenú pozornosť venovať novým, progresívnym viacdimenzionálnym technikám v magnetickej rezonancii, ktoré využívajú lineárne gradienty. Prehĺbiť vedomosti študentov praktickými ukážkami NMR a EPR spektroskopie a tiež MR zobrazovania formou exkurzie.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné interakcie v magnetickej rezonančnej spektroskopii a spinový Hamiltonián. Vzťah - NMR (EPR) spektrum - spektrálne parametre - štruktúra. Viacimpulzná NMR spektroskopia, vektorvý model, relaxácie. 1D NMR techniky. 2D a viacdimenzionálna NMR spektroskopia. Využitie gradientov v NMR spektroskopii. NMR a EPR spektroskopia v kvapalnej fáze. NMR a EPR spektroskopia v tuhej fáze. Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie, MR tomografia. Lokalizovaná NMR spektroskopia. Využitie magnetickej rezonančnej spektroskopie v biofyzikálno-chemickom výskume.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORE, P. Nuclear Magnetic Resonance. Oxford: Oxford Univ. Press, 1995.
WEIS, J. -- BOHUTA, P. Úvod do magnetickej rezonancie. Bratislava: Goen, 1998.
LIPTAJ, T. -- GOLIER, I. Nové metódy FT NMR kvapalín. Bratislava: Veda, 1986.
GADIAN, D. NMR and its aplication to living systems. Oxford: Oxford Univ. Press, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: