23. 10. 2019  21:09 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400T4_4D - Teória fuzzy systémov (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400T4_4D
Názov predmetu: Teória fuzzy systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie procesov - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra študenti vypracujú projekt nejakej aplikácie fuzzy množín a fuzzy logiky vo fuzzy riadení. Po ukončení prednášok napíšu test z prehľadu všetkých odprednášaných tém a vyriešia zadané teoretické úlohy.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vyššiu úroveň vedomostí z teórie fuzzy množín, fuzzy logiky a agregačných techník, ktoré sa využívajú vo fuzzy systémoch. Oboznámia sa aj s ich aplikáciami v rôznych oblastiach. Po skončení kurzu sú študenti schopní aktívne pracovať s prezentovanými pojmami a metódami, a používať ich na riešenie problémov vo fuzzy riadení.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Modelovanie vágnych pojmov pomocou fuzzy množín (dotácia 4/0)
 
a.Rôzne typy neurčitosti. Vágnosť a modelovanie vágnych pojmov pomocou fuzzy množín. Štandardné operácie s fuzzy množinami a ich vlastnosti.
b.Reprezentácia fuzzy množín. Alfa rezy fuzzy množín. Základný princíp rozšírenia pre funkcie jednej a viac premenných.

2.Logické spojky vo fuzzy logikách (dotácia 6/0)
 
a.Trojuholníkové normy a konormy (t-normy, t-konormy). Modelovanie konjunkcií a disjunkcií vo fuzzy logikách pomocou t-noriem a t-konoriem. Základné t-normy a t-konormy a ich dualita.
b.Archimedovské t-normy a t-konormy a ich aditívne generátory. Významné triedy t-noriem a t-konoriem.
c.Fuzzy negácie. Alternatívne modely základných operácií s fuzzy množinami.
d.Fuzzy implikácie. S-implikácie, reziduálne implikácie a ich vlastnosti.

3.Agregačné funkcie (dotácia 4/0)
 
a.Agregačné funkcie-nástroje na spracovanie informácií. Vlastnosti agregačných funkcií. Niektoré typy agreačných funkcií (aritmetický priemer, vážené priemery, OWA operátory, Choquetov a Sugenov integrál).

4.Fuzzy aritmetika (dotácia 2/0)
 
a.Fuzzy čísla. Štandardné aritmetické operácie s fuzzy číslami. Zovšeobecnený princíp rozšírenia. Aritmetické operácie s fuzzy číslami pomocou zovšeobecneného princípu rozšírenia.

5.Fuzzy relácie. (dotácia 4/0)
 
a.Pojem fuzzy relácie. Špeciálne fuzzy relácie. Skladanie fuzzy relácií. Cylindrické rozšírenie a a projekcia fuzzy relácií. Fuzzy rozklady.

6.Približné odvodzovanie (dotácia 2/0)
 
a.Jazyková premenná. Zovšeobecnený modus ponens. Modelovanie fuzzy pravidiel pomocou fuzzy relácií. Kompozičné pravidlo odvodzovania.

7.Využitie fuzzy množín a fuzzy logiky vo fuzzy systémoch (dotácia 4/0)
 
a.Jazykové fuzzy regulátory. Mamdaniho fuzzy regulátory. Spôsoby defuzzifikácie.
b.Takagiho-Sugenove regulátory. Fuzzy regulátory ako univerzálne aproximátory. Využitie fuzzy množín v zhlukovej analýze, pri spracovaní signálov, obrazov a i.
c.Moderné trendy v teórii fuzzy množín.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLESÁROVÁ, A. -- KOVÁČOVÁ, M. Fuzzy množiny a ich aplikácie. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2004. 166 s. ISBN 80-227-2036-4.

Odporúčaná:
NAVARA, M. -- OLŠÁK, P. Základy fuzzy množin. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002. 136 s. ISBN 80-01-02585-3.
YUAN, B. -- KLIR, G. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications. London: Prentice Hall, 1995.
NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Ostrava: Nakladateľstvo BEN-technická literatúra, 2000. 170 s. ISBN 80-7300-009-1.
NGUYEN, H T. -- WALKER, E A. Fuzzy Logic. New York: Chapman and Hall, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: