26. 5. 2019  17:56 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V15_4D - Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V15_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: riadenie procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatné práce
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámia so pokročilými princípmi a metódami odhadovania stavu a riadenia procesov pomocou H2/Hinf riadenia, mnohorozmerového riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Optimálne H2/Hinf riadenie
Mnohorozmerové riadenie
Kalmanov filter a rozšírený Kalmanov filter
Procesné riadenie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: